WiFi aan boord-voorwaarden

Door aankoop van een WiFi Voucher voor gebruik tijdens uw vlucht gaat u akkoord met deze productvoorwaarden.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden voor WiFi Services (hierna ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de aankoop en levering van de WiFi Services zoals deze verder worden omschreven onder clausule 1.1 van deze Voorwaarden (hierna ‘WiFi Services’) voor zover deze worden aangeboden aan boord van vluchten van Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. met haar hoofdkantoor aan Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33014286 en btw-nummer NL004983269B01 (hierna ‘KLM’) aan passagiers van het toestel (hierna ‘Gebruikers’).

Door deze Voorwaarden te accepteren verklaart en garandeert de Gebruiker dat (i) hij/zij ten minste achttien jaar oud is en juridisch in staat en bevoegd is om deze overeenkomst (hierna ‘Overeenkomst’) met KLM aan te gaan en (ii) om deze WiFi Services te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden.

Lees voorafgaand aan het gebruik en/of de aankoop van een WiFi Voucher voor de WiFi Services deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze accepteert en de WiFi Services gebruikt. Voor zover onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan, heeft KLM het recht deze Voorwaarden, waarvan de definitieve versie te vinden is op de KLM-website, op ieder moment te wijzigen of aan te passen.

1. WiFi Services

1.1. De WiFi Services van KLM bestaan uit een of meerdere van de volgende services zoals deze beschreven staan in de KLM Portal en deze Voorwaarden: connect.klm.com/#/wifi (alleen beschikbaar aan boord).

1.2. U erkent en aanvaardt dat de WiFi Services standaard services zijn die in hun huidige staat worden geleverd. Dit betekent dat de WiFi Services op dezelfde manier met dezelfde functionaliteiten en beperkingen, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, aan alle Gebruikers worden geleverd.

1.3. Om de WiFi Services te kunnen gebruiken, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat hij/zij dient te beschikken over zijn/haar eigen WiFi-compatibel apparaat (bv. een computer met draadloze kaart, een smartphone of tablet met WiFi) dat geschikt is om een WiFi-verbinding tot stand te brengen (hierna ‘Apparaat’).

2. Aankoop van WiFi Services

2.1. De WiFi Service “Messaging” is kosteloos te gebruiken en is verkrijgbaar door op deze service te klikken in de KLM Portal. Door de WiFi Service “Messaging” te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. De Overeenkomst voor de levering van deze berichtenservice gaat in op het moment dat KLM bevestigt dat de Gebruiker de WiFi Service in de KLM Portal heeft besteld.

2.2. De WiFi Services “Surf” en “Streaming” zijn betaalde WiFi Services. Om een of meerdere van deze WiFi Services te ontvangen, dient de Gebruiker een WiFi Voucher (hierna ‘WiFi Voucher’) te kopen door de specifieke instructies op connect.klm.com/#/wifi (alleen beschikbaar aan boord) of de Website te volgen, het betalingsproces af te ronden en deze Voorwaarden te accepteren. De Overeenkomst voor de levering van deze WiFi Services gaat in op het moment dat KLM bevestigt dat de Gebruiker de WiFi Services per e-mail heeft besteld. De WiFi Voucher voor de levering van WiFi Services kan alleen worden gekocht voor een specifieke vlucht die WiFi Services biedt.

2.3. Totdat KLM de bestelling van de Gebruiker heeft bevestigd, is er geen Overeenkomst gesloten en tot dat moment heeft KLM het recht de WiFi Service op ieder moment, om welke reden dan ook, aan iemand te weigeren.

2.4. De WiFi Voucher voor de WiFi Services is te vinden in uw account onder “Mijn WiFi”. Uw account is via de KLM Portal te openen. De WiFi Voucher wordt automatisch op het Apparaat van de Gebruiker geactiveerd als de Gebruiker de WiFi Voucher tijdens de vlucht aan boord koopt. Als de Gebruiker de WiFi Voucher vóór vertrek van de vlucht koopt, kan de Gebruiker de WiFi Voucher activeren via de KLM Portal op de startpagina of via het gedeelte “Mijn WiFi” door op de activeringsknop bij de WiFi Vouchers te klikken.

2.5. Een Gebruiker kan slechts één WiFi Voucher per keer aanschaffen en gebruiken voor de levering van de WiFi Services “Streaming” en “Surf” op één Apparaat. Een Gebruiker die met de WiFi Service wil doorgaan op een ander Apparaat, kan het internet op één Apparaat deactiveren en de WiFi Service op het andere apparaat activeren.

3. Levering van WiFi Services

3.1. Zodra de Overeenkomst is gesloten, kan de Gebruiker de WiFi Services activeren zoals deze staan uiteengezet in de specificaties van KLM in de KLM Portal: connect.klm.com/#/wifi (alleen beschikbaar aan boord)

3.2. KLM zal zich naar beste vermogen inspannen om de WiFi Services te leveren tijdens de duur van de specifieke vlucht waarvoor de WiFi Voucher is aangeschaft, zoals staat beschreven in deze clausule 3.

3.3. Levering van de WiFi Service is op basis van de beschikbaarheid en de operationele beperkingen van de benodigde apparatuur en verwante voorzieningen:

 • Bij vertrek: afhankelijk van lokale voorschriften is connectiviteit beschikbaar zodra de Gebruiker plaats heeft genomen in het toestel. Dit is niet toegestaan in ieder land en in dit geval wordt de connectiviteit geactiveerd vanaf een hoogte van 10.000 voet.
 • Bij de landing: als het gebruik van connectiviteit niet is toegestaan tijdens het landen en op de grond, wordt de connectiviteit uitgeschakeld zodra het toestel lager dan 10.000 voet vliegt.
 • Tijdens de vlucht wordt bandbreedte niet gegarandeerd. Het kan voorkomen dat de internetverbinding tijdelijk of helemaal niet beschikbaar is vanwege de status van de satellietverbinding of wegens de beperkingen die gelden in het luchtruim boven bepaalde gebieden of landen. Ook kunnen er tijdelijke onderbrekingen van de Service plaatsvinden. Deze gelden als normale gebeurtenissen in de levering van de Service. KLM kan het gebruik van de WiFi Services tijdelijk beperken of onderbreken als KLM dit nodig acht voor:
  • de (bescherming van) veiligheid en/of de integriteit van de WiFi Service;
  • het herstel van een defect of schending;
  • het herstel van een interferentie; en/of
  • de wijziging aan of verbetering van de computersystemen van KLM of haar leveranciers.

Wat betreft de snelheid van het internet erkent en aanvaardt de Gebruiker dat er, vanwege de aard van de service (internet aan boord), een vertraging is in de levering van de connectiviteit waardoor de WiFi Services langzamer zijn dan de snelheid die de Gebruiker redelijkerwijs als gemiddeld mag verwachten wanneer soortgelijke services op de grond zouden worden geleverd. De WiFi Services dienen echter zodanig te zijn dat de Gebruiker gebruik kan maken van het internet in overeenstemming met de functionaliteiten die door KLM worden geleverd in de KLM Portal: connect.klm.com/#/wifi (alleen beschikbaar aan boord)

3.4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat KLM geen controle heeft over de netwerken van derden waartoe de Gebruiker tijdens het gebruik van de WiFi Services wellicht toegang heeft. Daarom liggen vertragingen en onderbrekingen van overige netwerktransmissies buiten de controle van KLM.

3.5. De content van derde partijen (hierna ‘Content van Derde Partijen’) is niet onafhankelijk, geheel of gedeeltelijk, door KLM geverifieerd, ook niet als KLM een link naar dergelijke content biedt. KLM plaatst links naar Content van Derde Partijen slechts voor uw gemak. KLM doet niet aan levering, verkoop, licentiëring of leasing van andere Content van Derde Partijen dan de Content die uitdrukkelijk door KLM wordt geleverd.

4. Gebruik van de WiFi Services

4.1. De Gebruiker is verplicht de WiFi Services te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en mag de WiFi Services alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze Voorwaarden staan uiteengezet.

4.2. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij verantwoordelijk is voor een goede beveiliging van de WiFi Voucher en deze, waar van toepassing, vertrouwelijk houdt met een gebruikersnaam en wachtwoord en dat hij/zij deze informatie alleen voor eigen gebruik toepast.

4.3. Het volgende is de Gebruiker niet toegestaan:

 • de WiFi Services gebruiken om te bellen, dit geldt ook voor het gebruik van VoIP-services (Voice over IP-services);
 • toegang tot de WiFi Services aan iemand anders verlenen;
 • gebruikersrechten distribueren, in sublicentie geven, leasen, verkopen, commercialiseren, verhuren, uitlenen, of op een andere wijze overdragen aan een derde partij;
 • de WiFi Services gebruiken op een manier die de WiFi-verbinding beschadigt, uitschakelt, overweldigt of verslechtert of het normale gebruik van de verbinding door andere Gebruikers onmogelijk maakt;
 • verbindingen en het gebruik van WiFi, apparatuur en apparaten die voor connectiviteit zorgen verstoren of onderbreken, of nalaten aan de vereisten, procedures en voorschriften van KLM te voldoen;
 • de WiFi Services (proberen te) gebruiken voor ongeautoriseerd, onwettig, illegaal gebruik en/of gebruik dat indruist tegen de goede trouw, gewoonten, moraliteit en openbare orde, zoals onder andere het volgende:
  • gebruik dat lasterlijk, kwetsend of bedreigend van aard is of als intimidatie kan worden aangemerkt;
  • het plaatsen en verzenden van content: die obsceen of heiligschennend is of grove taal of beledigend materiaal bevat; die pornografisch materiaal bevat (d.w.z. tekst, afbeeldingen, films, videofragmenten van een seksueel expliciete of opwindende aard); die beledigende of vernederende afbeeldingen bevat wat betreft geslacht, ras, religie, huidskleur, afkomst, leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap, medische toestand of seksuele geaardheid; die geheel of gedeeltelijk vervalste of verdraaide berichtkoppen bevat om de opsteller van het bericht te maskeren; die andermans privacy schendt of anderszins onwettig of ongepast is;
  • het gebruiken of overdragen van software of andere elementen, waaronder virussen, bugs en Trojaanse paarden die de systemen van KLM of van derde partijen kunnen lamleggen, mailbommen, (D)DoS-aanvallen ((Distributed) Denial of Service), het creëren of beheren van botnets of enige andere infectie, waaronder zonder enige beperking, uitvoerbare codes of bestanden voor het openen, wijzigen, verwijderen of beschadigen van de software of de hardware van KLM of van derde partijen of van de elektronische documenten en bestanden in deze systemen, of van enig ander programma of element met doeleinden of gevolgen die onwettig en verboden zijn en een nadelige weerslag hebben op de belangen en rechten van derde partijen;
  • het (proberen) onwettige of ongeautoriseerde toegang te krijgen tot systemen of netwerken die het eigendom zijn van KLM of van derde partijen, of proberen de veiligheidsmaatregelen van het systeem van KLM of van derde partijen te omzeilen, en enige andere procedure die voor een systeemaanval kan worden gebruikt (portscanner, etc.);
  • het misbruik maken van het IP-adres dat voor toegang tot WiFi Services is verleend;
  • het overdragen of gebruiken van software-elementen die mogelijk elementen of details verzenden die in strijd zijn met intellectuele eigendomsrechten, gegevensbeveiliging of enige andere rechten, waaronder handelsgeheimen of vertrouwelijke informatie die het eigendom zijn van KLM of van derde partijen;
  • iedere vorm van propaganda, reclame, chain system-marketing, piramidespel, investeringsmogelijkheden of enige andere ongevraagde commerciële communicatie (spam) die in strijd kan zijn met de voorschriften betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel of, waar van toepassing, enige andere toepasselijke voorschriften.

4.4. Gebruikers begrijpen en gaan ermee akkoord dat:

 • KLM en/of een door KLM ingeschakelde derde partij, indien een dergelijke maatregel noodzakelijk en evenredig is, informatie op het Apparaat van deze Gebruiker (zoals drivers, software, etc.) mogen inzien en opslaan om misbruik van de WiFi Service te voorkomen, problemen met het Apparaat of netwerk op te lossen, de WiFi Service en software in te schakelen, bedienen en bijwerken en activiteiten te onderzoeken die mogelijk in strijd met deze Voorwaarden zijn;
 • KLM wordt mogelijk door het toepasselijk recht of als reactie op een verzoek hiertoe verplicht haar directe of indirecte medewerking te verlenen en daarom informatie te verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen of -instanties in binnen- of buitenland.

5. Intellectueel eigendom

5.1. De intellectuele eigendomsrechten op de WiFi Services, waaronder de KLM Portal, (blijven) liggen bij KLM en/of haar leverancier(s), al naargelang het geval.

6. Persoonlijke gegevens

6.1. Het Privacybeleid en Cookiebeleid van KLM zijn van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door KLM en/of derde partijen die door KLM zijn ingeschakeld om de WiFi Services te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

7.1. KLM is niet aansprakelijk voor verlies van feitelijke of verwachte winst, omzetverlies, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, de aanschafkosten van alternatieve services om defecten in de WiFi Services en enig verlies daardoor te verhelpen en/of te compenseren.

7.2. Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van KLM uit:

 • voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van haar of haar personeel; of
 • voor zover KLM onder het toepasselijke (consumenten)recht niet is toegestaan haar aansprakelijkheid te beperken.

8. Beëindiging

8.1. Partijen mogen op elk moment zonder opgaaf van reden de Overeenkomst beëindigen vóór aanvang van de WiFi Services.

8.2. Partijen mogen de Overeenkomst wegens een gegronde reden beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat KLM de Overeenkomst mag beëindigen in het geval de Gebruiker zijn/haar verplichtingen volgens deze Voorwaarden schendt.

8.3. De Gebruiker kan de Overeenkomst beëindigen door contact op te nemen met KLM. In het geval van beëindiging of indien de WiFi Voucher niet tijdens de vlucht wordt geactiveerd, zal KLM de aankoop van de WiFi Voucher automatisch vergoeden.

8.4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij volgens het toepasselijke consumentenrecht niet binnen 14 dagen na de vlucht waarvoor de WiFi Voucher is aangekocht zijn/haar herroepingsrecht om welke reden dan ook kan uitoefenen (hierna ‘Herroepingstermijn’). In het geval de vlucht plaatsvindt tijdens de Herroepingstermijn zal de Gebruiker hierbij:

 • zijn/haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming geven om tijdens de Herroepingstermijn met de WiFi Services te beginnen; en
 • afstand doen van zijn/haar recht op herroeping.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1. Voor alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts of the International Sale of Goods/CISG). Ondanks de toepassing van het Nederlands recht worden consumenten/gebruikers ook beschermd door de dwingende rechtsbepalingen van het land waarin de consument woonachtig is. Aan de toepassing van dwingende rechtsbepalingen die de keuze van het recht en in het bijzonder de toepassing van het dwingend recht in het land waarin de consument woonachtig is, zoals consumentenbeschermingswetten, wordt geen afbreuk gedaan.

9.2. Informatie over de online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen of over alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen is te vinden op de website van de Europese Commissie.

10. Scheidbaarheid

10.1. Indien blijkt dat een bepaalde clausule niet uitvoerbaar is, heeft dit geen effect op enige andere clausule.

11. Vragen

11.1. Bij vragen of klachten over de WiFi Services kunt u contact opnemen met het KLM Contactcentrum.